085 - 002 02 02

Ondernemerschap op de werkvloer: beschouw je leidinggevende als klant

Ander paradigma: ondernemerschap in plaats van werknemerschap

Een aspect van goed ondernemerschap is het elimineren van zaken die geen toegevoegde waarde bieden. Dat draagt immers bij aan een verbetering van het (bedrijfs)resultaat. Daarbij is heel specifiek het tegengaan van acties die geen toegevoegde waarde bieden een aspect dat mijn specialisme raakt: persoonlijke productiviteit. Door op een andere manier tegen werken aan te kijken dan de meeste mensen doen, kan veel resultaat worden bereikt. Het volgende denkraam is daarbij behulpzaam: Spreek niet meer over medewerkers en leidinggevenden, maar over ondernemers en klanten.

Een werknemer is eigenlijk sowieso een ondernemer

Ongeacht of over de publieke of private sector wordt gesproken, geldt dat iedereen die werkt voor een inkomen in de basis sowieso een ondernemer is. Zonder dat de meeste werknemers het beseffen wordt er eigenlijk al een appèl gedaan op goed ondernemerschap. Mensen verschaffen zichzelf een inkomen om daarmee mogelijkheden te creëren om doelen professioneel en privé te bereiken of zich (uiteindelijk) in een gewenste situatie te bevinden. In The 4-Hour Workweek van Tim Ferriss wordt in feite de volgende situatie beschreven:

Wake up: werknemers zijn ondernemers, ze verkopen tijd tegen een vergoeding aan de klant (werkgever)Click To Tweet

Onderaan de streep werkt iedereen voor zichzelf (ondernemerschap): Werknemers (ondernemers) verkopen eenheden tijd tegen een vergoeding aan een werkgever (klant). In ruil voor eenheden tijd, wordt door een werkgever (klant) een beloning teruggegeven in de vorm van een salaris en rechten. De werkgever (klant) laat zich op de werkvloer vertegenwoordigen door een leidinggevende (die is op zijn beurt zowel klant als ondernemer).

Als we spreken over Het Nieuwe Werken vind ik dat we meer waarde moeten hechten aan resultaten én ondernemerschap dan aanwezig zijn op de werkvloer. In de meeste gevallen zijn werknemers urenfabriekjes die worden beloond om een aantal uren per week bezig en/of aanwezig te zijn. Dit is wat anders dan productief zijn! Nog steeds doen veel organisaties dit op deze manier en dat is eigenlijk een rare gang van zaken. Er zijn echter vanuit een productiviteitsvraagstuk goede argumenten om vanuit mijn voorgestelde denkraam te denken en (vooral) te handelen.

Waarom spreken over ondernemers en niet over medewerkers?

  • Ondernemers hebben alleen maar bestaansrecht wanneer ze invulling geven aan een behoefte of een probleem oplossen. Ondernemerschap vraagt dus om het beiden van toegevoegde waarde. Wanneer een ondernemer niet in een behoefte voorziet of problemen oplost, heeft hij geen bestaansrecht. Er ontstaat – als het goed is – druk om proactief op zoek te gaan naar op te lossen problemen of nieuwe behoeftes waar invulling aan gegeven moet worden.
  • Ondernemerschap vraagt vooral om een focus op productiviteit en niet op bezig of aanwezig zijn. Daarmee bedoel ik dat iedere actie hoort bij te dragen aan een gewenst eindresultaat en de uiteindelijke missie en visie van de klant.
  • Goed ondernemerschap vraagt om verder te kijken dan de geformuleerde vraag van de klant. Als het goed is verdiepen ondernemers zich in de business case achter de vraag en vragen dus door. Een beter begrip van de behoefte van de klant zorgt ervoor dat een ondernemer beter in staat is om aan de verwachtingen te voldoen en zich als partner in het vraagstuk op te stellen.

Wanneer werknemers zich ondernemerschap eigen maken, wordt een basis gelegd voor een proactieve en zelfsturende attitude waarbij heel bewust wordt afgevraagd waar acties aan bijdragen en of ze überhaupt nodig zijn.

Waarom spreken over klanten en niet over leidinggevenden?

  • De klant zal zijn behoefte heel specifiek moeten formuleren om te voorkomen dat tijd en geld worden verspild aan acties die niet bijdragen aan het gewenste resultaat. Dit kan vanuit de rol van de klant alleen maar door samen met de ondernemer heldere en heel specifiek geformuleerde resultaten af te spreken. Doet hij dat niet dan zal zeker sprake zijn van verspilling.
  • Van een klant mag ook ondernemerschap worden verwacht. Hij moet zich dus op zijn beurt richten op taken en projecten die bijdragen aan de missie en visie van zijn onderneming. Wanneer binnen een organisatie iedereen zich deze houding eigen maakt, leidt dit tot een effectievere organisatie.

Wanneer leidinggevenden zich als klant opstellen, worden ze feitelijk gedwongen om heel specifiek na te denken over de gewenste eindresultaten en daarover duidelijke en specifieke afspraken te maken met hun medewerkers. Hoe specifieker de vraag of behoefte wordt geformuleerd, hoe kleiner de mate van verspilling.

Ondernemerschap op de werkvloer en de relatie tot Het Nieuwe Werken

Door als ondernemer en klant samen te werken, ligt de focus – zoals dat bij goed ondernemerschap hoort – veel meer op de te bereiken resultaten. Een goed ondernemer zal proberen om zo effectief mogelijk resultaten te bereiken. In de praktijk betekent dit door wegen te zoeken waarmee met zo min mogelijk inspanning een zo groot mogelijk effect wordt bereikt. In beginsel staat dit los van de locatie, tijdstip en tijdsduur benodigd voor de uitvoering van benodigde acties. Sterker nog, maak er vooral een uitdaging van om zo effectief mogelijk te worden. De beloning betaalt zich voor de ondernemer immers direct uit in de vorm van vrije tijd.

Wat levert goed ondernemerschap op de werkvloer op?

  • Wanneer met minder acties een gelijk of groter resultaat wordt bereikt, levert dit simpelweg tijdwinst op. Het aantal onnodige acties wordt namelijk gereduceerd.
  • Deze manier van werken verschaft duidelijkheid bij zowel leidinggevenden als medewerkers.
  • Heldere en duidelijke doelstellingen waarvan helder is hoe deze bijdragen aan de missie en visie van de organisatie verhogen de motivatie.
  • Door deze manier van werken kan beter worden bepaald welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om tijd- en locatieonafhankelijk te kunnen werken aan de opdrachten.

Wat is nodig voor ondernemerschap?

Naast een ander denkraam vraagt dit van leidinggevenden om het functioneren van hun medewerkers te beoordelen op grond van de bereikte resultaten. Daarnaast blijkt een praktische beheersing (hands on) van beproefde methodes uit het domein van timemanagement en persoonlijke effectiviteit onontbeerlijk. Om een voorbeeld te geven: uit mijn trainingspraktijk blijkt met name dat bij medewerkers en leidinggevenden een praktische beheersing van de SMART methodiek (en dan met name de S van specifiek!) behulpzaam is om een onderscheid te kunnen maken tussen welke acties wel en niet nodig zijn. En Last but not least vraagt dit denkraam van medewerkers en leidinggevenden om met elkaar in gesprek te gaan om de invulling van werk en de beloning die er tegenover staat helder te krijgen.

Tip: lees op wikipedia meer over ondernemend management.

Iedere dag een lege inbox?

Volg een open training of incompanytraining. Leer hoe je aan het einde van de dag een lege inbox en alle e-mail afgehandeld hebt.

Bekijk cursus

Vul je gegevens in om onze opleidingsgids te downloaden

catalogus met cursus timemanagement cursus snellezen cursus mindmappen cursus online samenwerken cursus timemanagement met microsoft outlook cursus timemanagement met G Suite cursus timemanagement met IBM Notes cursus social intranet cursus social business cursus social collaboration cursus persoonlijk kennismanagement incompanycursus incompanytraining
cursus timemanagement met Microsoft Outlook time management

Met minder moeite meer bereiken?

Je e-mailadres hebben we ontvangen ;-)